Algemene Voorwaarden

Chair character

Algemene Voorwaarden, website Jumbo

1.1 Het gebruik van deze website wordt mogelijk gemaakt door de Koninklijke Jumbo B.V. (hierna: "Jumbo") en is onderhevig aan de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden:

1. Uw gebruik betekent acceptatie van deze Algemene Voorwaarden vanaf de datum van uw eerste gebruik van de Website.

2. Jumbo behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door deze wijzigingen online te publiceren. Uw voortgezet gebruik van deze Website nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd, vormt uw acceptatie van de overeenkomst, zoals gewijzigd.

3. U gaat ermee akkoord de Website alleen te gebruiken voor rechtmatige doeleinden en op een wijze die geen inbreuk pleegt op de rechten van, of het gebruik en genot van de Website beperkt voor derden.

4. Deze Website en de informatie, namen, afbeeldingen, foto's, logo's van, of met betrekking tot producten of licenties van Jumbo worden verstrekt "zonder wijziging" zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring, en zonder enige vorm van garantie hetzij expliciet of impliciet. In geen geval zal Jumbo aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik of in verband staand met het gebruik van de Websites, hetzij opzettelijk of door nalatigheid.

5. Jumbo kan niet garanderen dat alle diensten, functies, informatie, en overig materiaal, die zij u verstrekt op haar Websites correct, volledig en actueel zijn, dat defecten gecorrigeerd worden, of dat de Websites of de desbetreffende server vrij zijn van virussen en/of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de materialen vertegenwoordigt.

6. Auteursrechtelijke beperkingen:
a. Commercieel gebruik of publicatie van alle, of enkele weergegeven items is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Jumbo. Van hetgeen hier vermeld is, mag niks beschouwd worden als een door Jumbo verleende licentie voor het gebruik van weergegeven items.
b. Documenten mogen alleen gekopieerd worden voor persoonlijk gebruik op voorwaarde dat het auteursrecht en de bronaanduidingen eveneens worden gekopieerd, dat er geen wijzigingen aangebracht worden en dat het document in zijn volledigheid gekopieerd wordt. Alle rechten op deze documenten zijn voorbehouden en de toestemming voor het kopiëren moet aangevraagd worden bij de auteursrechtelijke eigenaars.

7. Jumbo neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites die op een bepaalde manier in verband staan met deze website.

8. Alle communicatie-uitingen (mededelingen, berichten,…) of materiaal dat u verzendt aan of plaatst op een openbaar gedeelte van de Website, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en zal behandeld worden als niet vertrouwelijke en gepatenteerde informatie.

9. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de Algemene Voorwaarden en regels en/of specifieke gebruiksvoorwaarden op de Websites met betrekking tot specifiek materiaal dan prevaleert deze laatste.

10. Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

11. Indien deze Algemene Voorwaarden niet volledig worden aanvaard, moet het gebruik van deze Website onmiddellijk worden beëindigd.